Kako popularnost kriptovaluta postaje sve veća, javlja se i pitanje regulacije od strane države. Porezna uprava se oglasila s nekoliko mišljenja Mišljenje 1Mišljenje 2Mišljenje 3.

Sukladno s mišljenjem Središnjeg ureda Porezne uprave, KLASA:410-01/17-01/1323 URBROJ: 513-0721-01/17-2 od 14. srpnja 2017., na dohodak ostvaren po osnovi trgovanja kriptovalutama plaća se porez na dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka. U nastavku objašnjavamo postupak utvrđivanja kapitalnih dobitaka fizičkih osoba.

 

Pojam i utvrđivanje Kapitalnih dobitaka

Prema čl. 67. st. 1. Zakona o porezu na dohodak, dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka čini razlika između ugovorene prodajne cijene, odnosno primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti financijske imovine koja se otuđuje i nabavne vrijednosti.

Ako je financijska imovina stečena tijekom 2016. ili 2017. godine, a otuđena tijekom 2017. godine u vrijednosti većoj od nabavne, tada porezni obveznici trebaju utvrditi predujam poreza na dohodak od kapitalnih dobitaka do 28. veljače 2018. godine. Do istog tog datuma trebaju i Poreznoj upravi dostaviti obrazac JOPPD za kapitalne primitke ostvarene u prethodnoj godini. Porez se plaća po stopi od 12% te se uvećava za prirez koji se određuje prema općini/gradu.

– Otuđenjem financijske imovine smatra se prodaja, darovanje, zamjena (u tom se slučaju otuđenjem smatra i zamjena među kriptovalutama, npr zamjena Bitcoina za Litecoin) i drugi prijenos.

– Prema čl. 67. st. 8. Zakona o porezu na dohodak, dohodak od kapitala se po osnovi kapitalnih dobitaka ne oporezuje ako je otuđenje obavljeno: između bračnih drugova,  srodnika u prvoj liniji, drugih članova uže obitelji, između razvedenih bračnih drugova ako je otuđenje u neposrednoj svezi s razvodom braka, nasljeđivanjem financijske imovine.

– Financijska imovina otuđena nakon dvije godine od datuma stjecanja i ona koja je kupljena do kraja 2015. te prodana nakon 1. siječnja 2016. godine, nije predmet oporezivanja. U oba slučaja nije potrebno predavati JOPPD obrazac.

– Kapitalni dobitci smanjuju se za nastale kapitalne gubitke te za pripadajuće troškove iz čl. 67. st. 11. Zakona o porezu na dohodak. Kapitalni gubitci mogu se odbiti samo od dohotka od kapitalnih dobitaka koji je ostvaren u istoj kalendarskoj godini.

 

Postupak obračunavanja kapitalnih dobitaka nastalih s osnove prodaje dionica 

Marko Marić iz Zagreba kupio je jedan Bitcoin 15.07.2017. godine po cijeni od $2.000,00 (po srednjem tečaju HNB-a 6,48450 = 12.969,00 kuna). 15.12.2017. godine Marko je odlučio prodati taj jedan Bitcoin za $17.000,00, na što je platio i proviziju u iznosu od $130,00, a kako razliku između nabavne i prodajne cijene umanjuju možebitni troškovi trgovanja što je u ovom slučaju provizija, dobijemo iznos od $16.870,00 (srednji tečaj HNB-a 6,40686 = 108.083,67 kuna). Izračun obveze za porez na kapitalni dobitak treba obaviti na sljedeći način:

  1. Nabavna vrijednost Bitcoina= 12.969,00 kn
  2. Prodajna vrijednost dionica umanjena za proviziju= 108.083,67 kn
  3. Nastali kapitalni dobitak= 95.114,67 kn (108.083,67 – 12.969,00) oporezuje se stopom od 12 %
  4. Porez na dohodak od kapitala =11.413,76 kn (95.114,67 x 12 %)
  5. Prirez na porez =2.054,48 kn (11.413,76  x 18 %)

* 18 % se odnosi na prirez grada Zagreba, za druge gradove postotke možete naći na stranici šifrarnika prireza općina i gradova

  1. Ukupno porez na dohodak i prirez= 13.468,24 kn

 

Svota dohotka od 95.114,67 kn i pripadajući porez na dohodak i prirez u svoti od 13.468,24 kn iskazuju se u obrascu JOPPD na način prikazan u nastavku.

Slika 1: Obrazac JOPPD, strana 1

 

Slika 2: Obrazac JOPPD, strana 2

 

Strana A

I. Oznaka izvješća:  Upisuje se oznaka 17365 koja se odnosi na posljednji dan u 2017. godini.

II. Vrsta izvješća: Upisuje se broj 8 (ako prijavljujete samo kapitalne primitke iz inozemstva). Oznaka 11 upisuje se kada fizička osoba podnosi izvješće po osnovi kapitalnih dobitaka ostvarenom u tuzemstvu i inozemstvu.

III.5 Oznaka podnositelja: Upisuje se broj 4 budući da izvješće podnosi fizička osoba.

 

Strana B

16.1. Oznaka načina isplateUpisuje se broj 1 (1 – tekući račun, 3 – ostale bezgotovinske isplate na račune sukladno posebnim propisima, 2 – žiro račun, 4 – gotovina).

 

Porez na dohodak treba podmiriti na uplatni račun kako je prikazano u nastavku:

Primatelj:

Porez i prirez na dohodak grad Zagreb

Broj računa primatelja:

IBAN Računa Grada Zagreba: HR1110010051713312009, šifrarnik grada/općine prema prebivalištu poreznog obveznika

Model:

HR 68

Poziv na broj primatelja:

Poziv na broj 1910 – OIB obveznika uplate – 17365 (oznaka izvješća JOOPD-a)

Opis plaćanja:

Porez na dohodak i prirez porezu na dohodak po osnovi primitaka od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala

 

FIFO metoda

Ono s čime će se većina suočiti prilikom trgovanja kriptovalutama je otuđenja financijske imovine s različitim datumima stjecanja. U tom slučaju koristi se metoda FIFO, odnosno metoda „prvi ulaz – prvi izlaz“. Ta metoda podrazumijeva da porezni obveznik pri nabavi, u našem primjeru Bitcoina, u evidenciju unosi cijene i količine, vremenskim slijedom, prema datumu nabave. Za nabavnu cijenu Bitcoina, uzima onu cijenu koja je bila prva evidentirana te se njome koristi do iskorištenja količine Bitcoina nabavljenog po to cijeni.

Primjer FIFO metode:

Marko Marić je preko burze Coinbase izvršio je sljedeće transakcije:

– 15.07.2017. kupio je Bitcoin za 2.000,00 USD

– 10.09.2017. kupio je Bitcoin za 4.000,00 USD

– 02.11.2017. kupio je Bitcoin za 7.000,00 USD

– 16.12.2017. prodao je Bitcoin za 18.000,00 USD

– 21.12.2017. prodao je Bitcoin za 16.000,00 USD

 

Tablica 1: Primjer FIFO metode

 

Marko mora platiti porez na poreznu osnovicu od 172.281,00 kn koji se utvrđuje se po stopi od 12 % te iznosi 20.673,72 kn, a pripadajući prirez za Zagreb 18 % iznosi 3.721,27 kn.

Obveza poreza i prireza jest 24.394,99 kn, neto dohotka za isplatu ostaje 147.886,01 kn.

Važne napomene:

– Kada porezni obveznik ostvaruje primitke iz inozemstva, potrebno je popuniti obrazac RPO, kako bi se upisao u Registar poreznih obveznika. To je potrebno obaviti samo kod prve isplate u roku od 8 dana od isplate na račun. Obrazac se podnosi poreznoj upravi nadležnoj prema njegovom prebivalištu ili uobičajenom boravištu.

– Veliki broj transakcija, na različitim burzama sa različitim kriptovalutama na kraju godine može postati problem. Preporuka je praćenje transakcija ili izradom vlastite excel tablice  ili korištenjem neke od aplikacija za praćenje portfolia.

– predati obrazac JOPPD o ostvarenom kapitalnom dobitku najkasnije do 28. veljače s oznakom izvješća na dan 31. prosinca prethodne godine.

– Uplata obračunanog poreza mora se obaviti do kraja veljače tekuće godine putem naloga za plaćanje poreza na kapitalni dobitak.

 

Vanda Audit